ฮัจญ์ในอดีตและปัจจุบัน บางอย่างเปลี่ยนไปแต่คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์

  เมื่อเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์ (เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม) ชาวมุสลิมทั่วโลกจะพร้อมใจกันเดินทางเข้าสู …

แพ๊คเกจแสวงบุญ ณ นครมักกะห์

  การประกอบพิธีอุมเราะห์ (การแสวงบุญเล็กที่ไม่บังคับทำ) และพิธีฮัจญ์ (การแสวงบุญใหญ่ที่บังคับทำสำหรั …