ABOUT

The Plankton เว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระ ที่ครอบคลุมคอนเทนต์ออนไลน์ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้กับผู้เข้าชม

เว็บไซต์ฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เริ่มเผยแพร่ครั้งแรก 11 มีนาคม 2563

ติดต่อเรา : Facebook Fanpage และ TWITTER

Visits: 256 | Today: 2 | Total: 40798